Nghĩa của từ: binary representation

* mt.
phép biểu diễn nhị thức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error