Nghĩa của từ: binding energy

* vl.
năng lượng liên kết

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App