Nghĩa của từ: binodal

*
(thuộc) nút kép

Nghĩa trong từ điển StarDict:

binodal
- (thuộc) nút képĐộng từ BQT - Android App