Nghĩa của từ: binode of surface

*
nút kép của một mặt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App