Nghĩa của từ: binomial

*
nhị thức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

binomial
- (Tech) nhị thứcĐộng từ BQT - Android App