Nghĩa của từ: binomialcoefficient

*
hệ số nhị thức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App