Nghĩa của từ: binormal

*
phó pháp tuyến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

binormal
- phó pháp tuyếnĐộng từ BQT - Android App