Nghĩa của từ: biometric

* tk.
sinh trắc, sinh trắc học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

biometric /,baiou'metrik/ (biometrical) /,baiou'metrikəl/
* tính từ
 - (thuộc) sinh trắc học
Động từ BQT - Android App