Nghĩa của từ: biorthogonal

*
song trực giao

Nghĩa trong từ điển StarDict:

biorthogonal
- song trực giaoĐộng từ BQT - Android App