Nghĩa của từ: biorthogonalization

*
sự song trực giao hoá

Nghĩa trong từ điển StarDict:

biorthogonalization
- sự song trực giao hoáĐộng từ BQT - Android App