Nghĩa của từ: bipart

*
hai tầng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bipartisan /bai'pɑ:tizən/
* tính từ
 - (thuộc) hai đảng
Động từ BQT - Android App