Nghĩa của từ: bipolar

*
lưỡng cực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bipolar /bai'poulə/
* tính từ
 - (điện học) hai cực, lưỡng cực
Động từ BQT - Android App