Nghĩa của từ: birational

*
song hữu tỷ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

birational
- song hữu tỷĐộng từ BQT - Android App