Nghĩa của từ: birectangular

*
có hai góc vuông

Nghĩa trong từ điển StarDict:

birectangular
- có hai góc vuôngĐộng từ BQT - Android App