Nghĩa của từ: biregular

*
song chính quy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

biregular
- song chính quyĐộng từ BQT - Android App