Nghĩa của từ: bisect

*
chia đôi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bisect /bai'sekt/
* ngoại động từ
 - chia đôi, cắt đôi
Động từ BQT - Android App