Nghĩa của từ: bisection

*
sự chia đôi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bisection /bai'sekʃn/
* danh từ
 - sự chia đôi, sự cắt đôi
Động từ BQT - Android App