Nghĩa của từ: bisector of an angle

*
phân giác (của một góc)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App