Nghĩa của từ: bisectrix

*
phân giác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bisectrix /bai'sektriks/
* (bất qui tắc) danh từ, số nhiều bisectrices
/bai'sektrisi:z/

 - (như) bisector
Động từ BQT - Android App