Nghĩa của từ: bisiness

*
công việc; kinh doanh thương mại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error