Nghĩa của từ: bistable

*
song ổn định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bistable device
 - (Tech) bộ song ổn tháiĐộng từ BQT - Android App