Nghĩa của từ: bitangent

*
lưỡng tiếp (tiếp xúc tại hai điểm)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bitangent
- lưỡng tiếp (tiếp xúc tại hai điểm)Động từ BQT - Android App