Nghĩa của từ: bitangent plane

*
mặt phẳng song tiếp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App