Nghĩa của từ: biunique

*
một đối một

Nghĩa trong từ điển StarDict:

biunique
- một đối mộtĐộng từ BQT - Android App