Nghĩa của từ: bivariate

* tk.
hai chiều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bivariate
* tính từ
 - (thống kê) có hai biến số



Động từ BQT - Android App