Nghĩa của từ: bivector

*
song vectơ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bivector
- song vectơĐộng từ BQT - Android App