Nghĩa của từ: blank tape

* mt.
băng sạch, băng trống

Nghĩa trong từ điển StarDict:

blank tape
- (Tech) băng trốngĐộng từ BQT - Android App