Nghĩa của từ: blind flight

* Cơ.
sự bay mù

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App