Nghĩa của từ: block representation

* mt.
biểu diễn khối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error