Nghĩa của từ: bolide

* tv.
sao băng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bolide /'boulaid/
* danh từ
 - sao băng
 - đạn lửa
Động từ BQT - Android App