Nghĩa của từ: booster

*
máy tăng điện thế

Nghĩa trong từ điển StarDict:

booster /'bu:stə/
* danh từ
 - người nâng đỡ, người ủng hộ
 - (điện học) máy tăng thế
Động từ BQT - Android App