Nghĩa của từ: bound term

* log.
téc liên kết

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App