Nghĩa của từ: bounded degree

* đs.
bậc bị chặn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App