Nghĩa của từ: brake action

*
tác dụng hãm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error