Nghĩa của từ: brevity

*
tính ngắn gọn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

brevity /'breviti/
* danh từ
 - tính khúc chiết; sự vắn tắt, sự ngắn gọn
 - sự ngắn ngủi (cuộc sống)
Động từ BQT - Android App