Nghĩa của từ: brightness

* vl.
sự sáng chói

Nghĩa trong từ điển StarDict:

brightness /'braitnis/
* danh từ
 - sự sáng ngời; sự rực rỡ
 - sự sáng dạ, sự thông minh, sự nhanh trí
Động từ BQT - Android App