Nghĩa của từ: broken extremal

* gt.
đường cực trị gãy, đường cực trị gấp khúc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App