Nghĩa của từ: buiding block

* trch.
khối xây dựng;
[Máy tính] khối tiêu chuẩn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App