Nghĩa của từ: burner

*
bộ phận cháy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

burner /'bə:nə/
* danh từ
 - người đốt, người nung ((thường) trong từ ghép)
=a brick burner+ người nung gạch
 - đèn
=an oil burner+ đèn dầu
=blowpipe burner+ đèn xì
 - mỏ đèn
Động từ BQT - Android App