Nghĩa của từ: bus

*
bus là một hệ thống phụ chuyển dữ liệu giữa các thành phần bên trong máy tính, hoặc giữa các máy tính với nhau

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bus /bʌs/
* danh từ
 - xe buýt
=to go by bus+ đi xe buýt
 - (từ lóng) máy bay; ô tô; mô tô
!to miss the bus
 - nhỡ xe buýt
 - bỏ lỡ cơ hội
 - thất bại trong công việc
* nội động từ
 - đi xe buýt
Động từ BQT - Android App