Nghĩa của từ: buyer

* kt.
Người mua

Nghĩa trong từ điển StarDict:

buyer /baiə/
* danh từ
 - người mua
 - người mua hàng vào (cho một cửa hàng lớn)
!buyer's market
 - tình trạng hàng thừa khách thiếu
!buyers over
 - tình trạng cung ít cầu nhiều; tình trạng hàng khan hiếm mà nhiều người mua
!buyer's strike
 - sự tẩy chay (của khách hàng) để bắt hạ giá (một loại hàng gì)
Động từ BQT - Android App