Nghĩa của từ: calculating boad

* mt.
bàn tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App