Nghĩa của từ: calculator

*
dụng cụ tính toán. máy tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

calculator /'kælkjuleitə/
* danh từ
 - người tính
 - máy tính
Động từ BQT - Android App