Nghĩa của từ: calendar line

* tv.
đường đổi ngày

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error