Nghĩa của từ: calling back

* tk.
trở về, trả lại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App