Nghĩa của từ: cam

* Cơ.
cam, đĩa lệch trục

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cam /kæm/
* danh từ
 - (kỹ thuật) cam
Động từ BQT - Android App