Nghĩa của từ: cam-follower

* Cơ.
bộ phận theo dõi cam

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cam-follower
- (cơ học) bộ phận theo dõi camĐộng từ BQT - Android App