Nghĩa của từ: cam-shaft

* Cơ.
trục cam; trục phân phối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cam-shaft /'kæmʃɑ:ft/
* danh từ
 - (kỹ thuật) trục phân phối, trục cam
Động từ BQT - Android App