Nghĩa của từ: canal

*
ống

Nghĩa trong từ điển StarDict:

canal /kə'næl/
* danh từ
 - kênh, sông đào
 - (giải phẫu) ống
Động từ BQT - Android App