Nghĩa của từ: canonical homomorphism

*
đồng cấu chính tắc, đồng cấu tự nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App